КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тернопільська область

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Перше  засідання

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від  вересня 2017 року  № 

 

Про затвердження Порядку виявлення,    

взяття на облік, збереження та використання

безхазяйного майна, визнання спадщини

відумерлою   та  прийняття такого майна

у комунальну власність  територіальної

громади смт Козова 

    З метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження, використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт Козова, відповідно до статей 335, 1277 Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статей 25, 26, 29, 40, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Козівська селищна рада

 

                                                 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт Козова (додаток № 1). 
 1. Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додаток № 2). 
 1. Депутатам Козівської селищної ради , а також громадянам селища , по факту виявлення безхазяйного майна, власник якого невідомий, доводити це до відома виконкому селищної ради. 
 1. Дане рішення довести до відома населення смт Козова та оприлюднити на офіційному вебсайті Козівської селищної ради та на дошці оголошень в адміністративного будинку селищної ради по вул. М.Грушевського, 32. 
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Козівської селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі та побуту та агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля.

 

                         Козівський

                  селищний голова                                          Адамів Я.Б.

 

 

Додаток № 1

до рішення Козівської селищної ради

від  вересня 2017 р.  №

 

 

ПОРЯДОК

 виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність  територіальної громади смт Козова

 

 1. Загальні положення 

1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність  територіальної громади смт Козова (далі за текстом – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.

1.3. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки;

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

 Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;

евакуація – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Козівська селищна рада  уклала договір зберігання безхазяйного майна.

     1.4. Розпорядження, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями Козівської селищної ради (надалі – орган управління). Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, використання, зберігання є  виконавчий комітет Козівської селищної ради.

Прийняті органом управління  акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення,

ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами селищної ради.

 

 1. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини 

2.1. Фізичним  та юридичним особам, яким стало відомо про розташоване на території смт Козова майно, яке не має власника або власник якого невідомий чи яке не успадковане, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це орган управління .

    2.2. Виконавчий комітет  Козівської селищної ради за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органів державної реєстрації прав, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.

Виконавчим комітетом Козівської селищної ради або розпорядженням Козівського селищного голови при підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини створюється комісія, яка  проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією,  зазначається:

- адреса та технічний стан об'єкта;

- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим призначенням;

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта.

У склад комісії входять представники від депутатського корпусу Козівської селищної ради, члени виконавчого комітету, працівники апарату виконкому. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.

Результати обстеження документуються відповідним актом,  в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.3. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, виконавчий комітет Козівської селищної ради направляє запит до органів державної реєстрації прав та/або до органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав.

2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою органу управління проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.

У ході проведення технічної інвентаризації  безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи відумерлої спадщини  вирішуються наступні питання: технічний стан об'єкта; можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням;  для об'єктів житлового фонду   придатність для проживання; пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; інші питання.

Якщо у ході  інвентаризації об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового.

Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює орган управління. 

2.5. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виконавчий комітет  Козівської селищної ради  звертається до органів державної реєстрації прав.

2.6. Виконавчий комітет Козівської селищної ради  після взяття на облік безхазяйного нерухомого майна протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення на офіційному веб-сайті Козівської селищної ради та в районній газеті «Вільне слово» про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.

Об'єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь)  тощо, складені  уповноваженим органом.

2.7. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, орган управління  може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

2.8. Виконавчий комітет Козівської селищної ради  самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

-до органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян - щодо підтвердження факту смерті;

-до органів державної реєстрації прав власності - щодо державної реєстрації прав  власності на об’єкт нерухомого майна,

-до нотаріальної контори – про наявність/відсутність спадкових справ;

 -до інших у разі потреби.

Виконком Козівської селищної ради замовляє технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність  територіальної громади смт Козова  або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

 1. Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку 

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої  спадщини покладається на орган управління .

3.2. Орган управління для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Козівської селищної ради звіти про стан та використання речі. Козівська селищна рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається

власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення органом управління  відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.5. Між органом управління  та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

3.6. Протягом одного року з моменту взяття на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини до моменту визначення його власника дозволяється надавати його у користування іншим особам, згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

3.7. Передача у тимчасове користування нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення Козівської селищної ради або виконавчого комітету .

3.8. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

3.9. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, територіальною громадою Козівської селищної ради не відшкодовуються.

3.10. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини уповноважений орган направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.

3.11. Орган управління  веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, взятого на облік органом державної реєстрації прав.

 

 1. Прийняття безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини  до комунальної власності територіальної громади смт Козова 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини  орган управління  в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт Козова.

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої  спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт Козова на чергову сесію Козівської селищної ради готується відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності  територіальної громади смт Козова орган  управління подає заяву до органів державної реєстрації прав для здійснення реєстрації права власності на це майно за територіальною громадою смт Козова, в особі Козівської селищної ради.

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органах державної реєстрації прав та прийнятого до комунальної власності  територіальної громади смт Козова  безхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

 

 1. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано до комунальної власності територіальної громади смт Козова за рішенням суду 

5.1. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади Козівської селищної ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

 

 1. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність територіальної громади м. Кілія. 

6.1. Козівська селищна рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

6.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

6.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади смт Козова не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

6.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Козівською селищною  радою на підставі відповідного рішення.

6.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт Козова та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

 1. Визначення порядку відчуження рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини 

7.1. Якщо згідно з рішенням суду, в комунальну власність територіальної громади Козівської селищної ради передано безхазяйне рухоме, нерухоме майно та відумерла спадщина, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її продажу, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий

комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання у користування.

 

 1. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень 

8.1. Взяття на баланс рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади смт Козова та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Козівської селищної ради. 

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

          Секретар селищної ради                          Смерека С.В 

 

Додаток № 2

до рішення Козівської селищної ради

від вересня 2017 р. №

 

 

СКЛАД

постійно діючої комісії

з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини

на території Козівської селищної ради

 

Голова комісії

Лозінський Л.П.            – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету;

заступник голови комісії 

Михайлів М.П.             – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету;

секретар комісії

Оснік О.В.                     – спеціаліст І категорії  з питань ведення бухгалтерського обліку;

 

  члени комісії:

Смерека С.В.                – секретар Козівської селищної ради;

Прийдун О.І.                – спеціаліст І категорії з правових питань;

Амброз Я.М.                – начальник Козівського районного бюро технічної інвентаризації (за згодою);

Пашковська І.І.             – член виконавчого комітету Козівської селищної ради;

Добровольський Я.А.        – голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва,         торгівлі та побуту;

Бучак В.Б.                             – голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних         відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля.

  

Секретар селищної ради                                                Смерека С.В.

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення селищної ради «Про затвердження  Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт Козова»

 

Назва регуляторного акта: проект рішення селищної ради «Про затвердження  Порядку  виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт Козова” .

 

Регуляторний орган: Козівська селищна рада.

 

Розробник документа: Козівська селищна рада 

 1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом регулювання :

 

         Відповідно до п.1 ст.335 ЦК України майно може бути визнано безхазяйним. Також, п.2 ст. 335 ЦК України передбачено що безхазяйне нерухоме майно береться на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого воно розміщено та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, така річ за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

         Відповідно до ст. 1277 ЦК України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою; заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу.

Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший рухомий, нерухомий об’єкт. Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме, вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини.

           Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та   забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації.

           Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність органу місцевого самоврядування смт Козова щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду  про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Козівської селищної ради, відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

           Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного майна та відумерлої спадщини, який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.

 

 1. Цілі регулювання: 

 -          запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном  та відумерлою спадщиною в смт Козова, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки, підготовки заяви до органів реєстрації прав  про взяття на облік виявленого безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини до підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну власність Козівської селищної ради;

 -         підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини;

-          забезпечення надходжень до місцевого бюджету;

-          забезпечення балансу інтересів між суб’єктами підприємництва та органами місцевої влади щодо формування підприємницького середовища так і територіальної громади;

-          сприяння розвитку підприємницької діяльності в смт Козова.

 

         3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

Можливі способи досягнення цілей 

Оцінка способу 

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Узгодження з  чинними регулюваннями       

Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги ЦК України                   

Відсутність чинної нормативно-правової бази центрального рівня.

Інший від запропонованого розподіл функцій з організації діяльності селищної ради, її виконавчого комітету та посадових осіб.        

 

 

 Будь-який інший розподіл функцій з організації діяльності селищної ради, її виконавчого комітету та посадових осіб щодо взяття на облік безхазяйного майна  та відумерлої спадщини вимагатиме більших затрат на додаткову фахову підготовку спеціалістів (для здійснення функцій взяття на облік безхазяйного майна).

Значні затрати на забезпечення регулювання

 

 

Обраний спосіб  

Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня.

Забезпечує досягнення цілей  регулювання.

Відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Забезпечує встановлення принципів демократії  на місцевому рівні. 

Забезпечує принципи державної регуляторної політики, адекватні станові підприємницького середовища та сучасні вимоги ефективного  управління.

 

 

 

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

         -   регулювання побудовано відповідно до вимог ЦК України;

         -  після отримання інформації щодо безхазяйного рухомого та нерухомого майна складається акт опису майна з його фото фіксацією, у місячний термін подається інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;

         - готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

        - у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;

         - підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Козівської селищної ради;

         - на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність.

 

         5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

         Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

         Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата судових витрат за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.

          Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 

 1. Прогнозовані результати прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат. 

Сфера регуляторного впливу          

Вигоди   

Витрати

Козівська селищна рада, Козівське районне бюро технічної інвентаризації, суб’єкти державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1. Зростання рівня довіри як у підприємницькому середовищі так і серед громадян.

 

2. Збільшення надходжень до селищного бюджету.

1. Збільшення аналітичної роботи (функціональних обов’язків), посадових осіб селищної ради.

2. Оплата послуг установ залучених до проведення оцінки безхазяйного майна акта. 

3.   Додаткові витрати на сплату судового збору за подачу заяви до суду.

 Суб’єкти господарювання, та їх об’єднання            

1.      Створення сприятливих умов ведення бізнесу.

2.      Реалізація інтересів розвитку підприємництва через можливість одержати в оренду або викупити той чи інший об’єкт нерухомості.

3.      Стабільність умов господарювання.

Придбання газети в якій розміщено оголошення про безхазяйні об’єкти нерухомості.

Територіальна громада  смт Козова     

Через збільшення надходжень до місцевого бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ       

Витрати не прогнозуються

 

 1. Строк дії акта необмежений.

 

 1. Визначення показників результативності.

 

         8.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету міністрів України від 25.12.2015р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

         8.2 Ефективність способів досягнення цілей: 

         Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до селищного бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з яким, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади смт Козова  відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

      

         8.3 Прийняття Порядку позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

 1. Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності рішення з використанням визначених показників результативності акта.

 

         У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

               Козівський

         селищний голова                                                          Адамів Я.Б.